Uutiset

21.4.2017Taloushallintoalan tradenomit ry:n uusi hallitusLue lisää »19.4.2017Talousluvut ymmärrettävästi yritysjohdolle 18.5.2017Lue lisää »11.1.2017Webinaari: Kiirekaudet kuriin 2.2. klo 17.00Lue lisää »

Yhteystiedot

Tradenomiliitto TRAL ry
maija.lindeman@tral.fi
Asiamies
etunimi.sukunimi@tral.fi
Gsm +358 (0) 50 308 9419

Säännöt


1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Taloushallintoalan tradenomit ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä
- henkisten
- ammatillisten
- yhteiskunnallisten
- muiden vastaavien yleisten ja yhteisten etujen ajaminen sekä lisätä jäsenistönsä yhteenkuuluvuutta ja edistää jäsenistön vapaa-ajan harrastustoimintaa.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Yhdistys toimii Tradenomiliitto TRAL ry:n, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, paikallisorganisaationa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa
- kokoaa Suomessa taloushallintoalalla olevat tradenomit yhdistyksen jäsenyyteen tukeakseen heitä lähinnä työsuhteesta  johtuvien oikeudellisten, sosiaalisten ja palkkauksellisten etujen turvaamisessa ja kehittämisessä sekä solmii näitä tarkoittavia sopimuksia jäsentensä edustajana yhdessä liiton kanssa.
- pyrkii paikalliseen yhteistyöhön muiden henkilöstöryhmien kanssa ja käy yhteistyössä näiden kanssa neuvotteluja työnantajan kanssa jäsentensä palkkaukseen ja muihin työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä
- suorittaa mahdollisuuksiensa mukaan niiden työnantajien, joihin se jäsenet kuuluvat, antamat tehtävät, kuten palkkatilastojen keruu, mielipidetiedustelu ja muut vastaavanlaiset tehtävät;
- tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys voi käyttää työtaistelutoimenpiteitä
- järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia
- järjestää jäseniä yhdistäviä retkiä, juhla- ja huvitilaisuuksia ja muita vastaavia tilaisuuksia.

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutetttu
- perustamaan rahastoja
- ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia
- harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa
- omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteää ja irtainta omaisuutta

5 § Jäsenet

Yhdistykseen voi kuulua varsinaisia jäseniä, kunnia- ja kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Tradenomiliitto TRAL ry:n varsinainen jäsen, joka työskentelee taloushallintoalalla Suomessa.

Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän vuosittaisen kannattajajäsenmaksun.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Kunniajäseniksi voidaan kutsua yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.


6 § Jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet

Jäsenen tulee
- noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä
- varsinaisen jäsenen tulee suorittaa yhdistyksen vuosikokouksen päätöksen mukaisen liittymis- ja jäsenmaksu.

Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.


7 § Jäsenen eroaminen yhdistyksestä

Jäsen voi koska hyvänsä erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä kuuden (6) kuukauden kuluttua eroilmoituksesta.


8 § Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää täyttämättä jäsenvelvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.


9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on vuosittain sääntömääräinen vuosikokous. Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä helmi- toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisellä jäsenellä yksi ääni. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- kokouksen avaus
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- hyväksytään kokouksen työjärjestys
- esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
- päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
- valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja muut jäsenet
- valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenolle postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle samalla tavalla.


10 § Etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin

Yhdistyksen kokouksiin on mahdollista osallistua joko ennakkoon tai kokouksen aikana hallituksen kulloinkin erikseen päättämällä ja kokouskutsussa mainitulla tavalla postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisella ei kuitenkaan voida korvata yhdistyksen fyysistä kokousta.

Etäosallistuminen ei ole mahdollista päätettäessä:
- sääntöjen muuttamisesta
- kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta
- äänestys- ja vaalijärjestyksestä
- hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien valinnasta tai erottamisesta
- tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
- yhdistyksen purkamisesta

11 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja 1 -8 jäsentä-

Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkistettaviksi helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajien on annettava toiminnantarkastuskertomuksensa maaliskuun 15. päivään mennessä.

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia, joiden tehtävät ja kokoonpanon se määrää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja rahastonhoitaja yhdessä tai jompikumpi heistä hallituksen jäsenen kanssa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.


12 § Liiton oikeudet

Liitolle annetaan tilintarkastusoikeus yhdistyksen asioihin.

Liiton edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa.

Liitolle on lähetettävä tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.


13 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttaminn on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa kolme neljäsosa (3/4) enemmistöllä. Kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Sääntömuutos ei tule voimaan ennen kuin liiton hallitus on sen hyväksynyt.


14 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen kokouksen on kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) kokouksessa. Kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokouksista saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen varat on luovutettava liitolle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla.